top of page

KVKK Aydınlatma Metni 

W. Diamant Elmas Taş Kesicileri İthalat İhracat  Sanayi Ticaret Limited Şirketi
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ
 

W. Diamant Elmas Taş Kesicileri İthalat İhracat  Sanayi Ticaret Limited Şirketi (“W. Diamant “) veri sorumlusu olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun“) uyarınca, işbu aydınlatma metni ile kişisel verilerin toplanma yöntemi, işleme amaçları, üçüncü kişilere aktarılma halleri ve ilgili kişinin hakları konusunda bilgilendirme yapmaktadır.

Ziyaretçi Aydınlatma Metninin Kapsamı ve İlgili Mevzuat
İşbu Aydınlatma Metni, aşağıdaki konu başlıklarını kapsamaktadır;

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri,

 2. İşlenen Kişisel Veriler, Hukuki Sebepleri ve İşleme Amaçları

 3. Kişisel Verilerin Aktarılması,

 4. İlgili Kişinin Hakları,

 5. Sonuç

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri 
  W. Diamant, kişisel verileri özellikle kamera sistemleri, ziyaretçi kayıt defteri ve nadiren sair iletişim kanalları vasıtasıyla işitsel, elektronik veya fiziki yazılı olarak, Kanunda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu W. Diamant Aydınlatma Metni’nde belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.

 2.  İşlenen Kişisel Veriler, Hukuki Sebepleri ve İşleme Amaçları  

 • İşlenen kişisel veriler Fiziksel Mekan Güvenliği (Kamera Kayıtları) ve Kimlik (ad, soyad, imza) bilgileridir. Kamera Kayıtlarının hukuki sebebi: İlgili Kişinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması; Kimlik (ad, soyad, imza) bilgilerinin hukuki sebebi İlgili Kişinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olmasıdır.

 • İşleme amaçları: Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

 

 

 

 

3. Kişisel Verilerin Aktarılması
a) Yurtiçine Aktarım
W. Diamant, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda Kanunun 8. maddesine uygun olarak, gerekli bütün önlemleri almak kaydıyla işlediği Ziyaretçi kişisel verilerini herhangi bir alıcı grubuyla paylaşmamaktadır.
 


b) Yurtdışına Aktarım
W. Diamant, 6698 sayılı KVK Kanunu’na uygun olarak işlediği Ziyaretçi kişisel verilerini yurt dışına aktarmamaktadır.
 

4. İlgili Kişinin Hakları
W. Diamant tarafından kişisel verileri işlenen İlgili Kişi, KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde sayılan aşağıdaki haklarını kullanabilir;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 6.   KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili Kişi ‘Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’ uyarınca   taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da W. Diamant sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi kullanılmak suretiyle iletebilecektir. Bunun için, Ad-Soyad, İmza, T.C. Kimlik Numarası, yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ile birlikte, kullanılmak istenen hakka yönelik açıklamaları içeren dilekçe ile Saray Mah Aksoy Cad  no 55 Kahramankazan/Ankara adresine başvuru yapılabilir. Ayrıca  4441332 telefon numarası üzerinden bilgi alınabilir.

İlgili kişinin başvurusuna müteakip W. Diamant 30 günlük yasal süre içinde ilgili kişinin başvusunu ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

W. Diamant; Kanunda meydana gelebilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenebilecek yeni yöntem veya yönetmelikler sebebiyle, bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

5. Sonuç
W. Diamant tarafından işlenen kişisel veriler, işbu Aydınlatma Metni ile belirtilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenebilecek; yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda anonimleştirilerek W. Diamant tarafından kullanılmaya devam edilecek yahut Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak ilgili prosedür gereği imha edilecektir.

W. Diamant, Kanun gereğince ilgili kişinin kişisel verilerini hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak doğru ve gerektiğinde güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlenmesine özellikle dikkat etmekte ve bu amaçla gerekli tedbirleri almaktadır.  

bottom of page